Enskri Pitit Ou

Peryòd Aplikasyon pou ane lekòl 2020-2021 an ap kòmanse an Oktòb!

Enfòmasyon sou kijan pou w Aplike nan Brooke Charter Schools

Yo dwe soumèt aplikasyon yo atravè Sistèm Aplikasyon Boston Charter Public Schools la. Pwochen enskripsyon lotri a pral fèt nan dat 10 Mas 2020 nan Brooke Mattapan. . Pandan ke y ap akeyi fanmi ki patisipe anpèsòn yo prezans yo pa ni obligatwa oswa nesesè. Antretan, nou ankouraje fanmi yo pou yo revize sit entènèt nou an pou yo aprann plis sou lekòl nou an. Pou plis kesyon, ou ka kontakte apply@ebrooke.org.

VIZITE SIT ENTÈNÈT BOSTON CHARTER PUBLIC SCHOOLS

Brooke Charter Schools se yon rezo lekòl piblik gratis leta apwouve k ap bay elèv Boston ak Chelsea yo yon edikasyon akademik ki rijid. Admisyon yo baze sou yon lotri ki fèt o aza. Pa gen okenn aplikasyon admisyon oswa antrevi, e pa gen ekolaj tou. Yo ankouraje tout elèv ki nan Boston Public Schools ak Chelsea Public Schools—enkli elèv langaj Anglè yo, elèv ki pa pale Anglè byen yo aplike atravè lotri a.

GADE DWA POU W PATISIPE NAN AVI POU PARAN YO

Poukisa pou w Enskri nan Brooke

Ou dwe considere aplike nan Brooke si w ap chache yon lekòl ki solid akademikman ki toujou sipòte gwo antant konpòtman. Men kijan yo pratike kèk nan gwo atant sa yo:

 • Klas ki pa gen anpil elèv: asire elèv yo resevwa sipò yo bezwen nan nivo yo. Pa egzanp, klas jadendanfan yo pa gen plis pase 15 elèv. Anreyalite, tout klas lekòl elemantè yo gen apeprè 20 elèv (oswa pi piti). Lekòl pre segondè yo pi gwo, men elèv yo resevwa leson patikilye nan ti gwoup ak peryòd konsèy.
 • 3 ½+èdtan enstriksyon alfabetizasyon chak jou: kòmanse nan jadendanfan.
 • Omwen 70 minit enstriksyon matematik chak jou: kòmanse nan jadendanfan.
 • Yon jounen aka ne lekòl ki pi long: elèv nou yo pase apeprè 30% plis tan nan lekòl la pase elèv ki ale nan Boston Public Schools. Nou kòmanse lekòl la nan kòmansman mwa Out.
 • Yon kòd inifòm ki obligatwa pou tout elèv yo mete chak jou: yo pa pèmèt elèv yo antre nan klas si yo pa gen inifòm yo kèlkeswa rezon an.
 • Devwa chak swa: kòmanse nan jadendanfan avèk espwa tout elèv yo pral fè bonjan devwa lakay yo chak swa

Kesyon yo Poze Souvan yo

(klike anba pou w elaji)

Èske mwen bezwen konplete yon aplikasyon separe pou chak timoun mwen yo?

Wi, Chak timoun bezwen aplikasyon pa yo.

Èske mwen bezwen konplete yon aplikasyon separe pou chak Brooke Charter Schools yo?

Non. Nou sèlman bezwen yon aplikasyon pou tout twa lekòl yo.

Èske mwen bezwen bay prèv rezidans avèk aplikasyon m nan?

Non. Ou pral bezwen montre prèv rezidans lè yo aksepte w nan Brooke Charter Schools pou w kenbe preferans rezidans ou. Nou dwe bay rezidan Boston ak Chelsea yo preferans nan lotri a. Prèv rezidans la kapab yon kopi kontra lwaye w, ipotèk, bòdwo sèvis piblik, peman chèk/souch, deklarasyon kont labank oswa kat idantifikasyon. Yo dwe bay souch chèk, ak deklarasyon bank yo nan espas 90 jou.

Kijan m ap konnen si yo aksepte pitit mwen?

Nou òganize lotri piblik nou an nan premye Mèkredi mwa Mas chak ane nan kanpous Brooke Mattapan nou an. N ap akeyi w si w vle patisipe, men fanmi ki patisipe yo p ap gen preferans. Apre lotri a, ou pral resevwa yon notifikasyon elektwonik nan kont aplikasyon sou entènèt ou a nan SchoolMint, ansanm avèk yon apèl telefòn ki soti nan lekòl la pou fè w konnen estati admisyon oswa nimewo w sou lis datant la. Si yo pa admèt ou pou ane lekòl la. Apresa, ou ka kontinye swiv estati pitit ou nan kont SchoolMint lan.

Si yo aksepte youn nan timoun mwen yo, epi mwen gen lòt timoun nan lis datant lan, èske yo pral bay yo preferans frè ak sè?

Wi, men sa PA vle di yo pral admèt frè ak sè yo otomatikman. Yon fwa elèv la aksepte yon plas nan youn nan lekòl nou yo, yo pral bay frè ak sè li ki sous lis datant la preferans, gen chans pou yo mete yo pi wo nan lis la pou klas yo, pami lòt frè ak sè ki aktyèlman nan lis datant la pou admisyon. Genyen frè ak sè ki nan tèt lis datant lan pifò pou klas paske yo admèt frè ak sè sèlman si gen yon plas ki disponib pou klas yo bezwen an.

Kisa pou m fè si yo aksepte pitit mwen?

Si yo bay pitit ou yon plas nan lotri a, ou gen yon semèn pou w aksepte oswa refize plas la. Yon fwa ou aksepte plas la, nou pral fè swivi avèk ou sou dokiman ki obligatwa pou enskripsyon an.

Ki laj pou pitit mwen genyen pou l enskri nan K2?

Pou w aplike pou jadendanfan, elèv yo DWE gen 5 ane oswa pi gran nan dat 1ye Septanm.

Èske yo bay elèv yo transpòtasyon pou ale lekòl ak retounen lakay yo?

Wi. Yo bay otobis pou tout elèv ki nan klas Jadendanfan 2-5 ki rete nan yon distans ki pi lwen pase 1 mile ak lekòl la ak pou elèv ki nan klas 6yèm ane ki rete pi lwenn pase distans 1.5 mile ak lekòl la. Elèv ki nan 7yèm ane ak pi wo yo ki rete pi lwen pase 1.5 mile ak lekòl la yo bayo yon pass MBTA. Brooke bay yon sèvis navèt tou pou elèv ki rete nan East Boston ak Chelsea pou elèv 8th Grade Academy ak kanpous high school campus nan Mattapan yo. Yo pral bay transpòtasyon otobis pòt a pòt tou pou nenpòt elèv ki bezwen baze sou Plan 504 oswa Plan Edikasyon Endividyalize (IEP) yo.

Ki orè lekòl ou a?

Orè lekòl la varye nan chak kanpous. Nou ankouraje w pou w gade nan Manyèl Elèv ak Fanmi an pou w jwenn enfòmasyon sou orè yo.

Poukisa lekòl yo lage bonè nan jou Mèkredi yo?

Pifò nan kanpous nou yo lage bonè nan jou Mèkredi yo. Nou kwè fòme bon pwofesè pral fèmen eka ki gen nan siksè a. Pou nou sipòte filozofi sa a, pwofesè nou yo patisipe nan devlopman pwofesyonèl entansif nan Mèkredi yo pou yo reflechi sou pratik yo ak devlope ladrès nan klas la pou yo asire yo bay elèv yo pi bon edikasyon ki posib.

Èske ou bay pwogram apre-lekòl?

Opsyon apre lekòl yo varye de lekòl ak lekòl. Kèk lekòl gen opsyon apre-lekòl pandan ke lòt yo gen relasyon avèk òganizasyon kominote lokal yo. Ou dwe kontakte kanpous kote ou prale a pou w gen plis enfòmasyon sou opsyon apre lekòl ki disponib pou ou.

Ki misyon Brooke genyen?

Misyon nou se pou nou bay elèv nan vil Boston ak Chelsea yon edikasyon akademik ki solid pou nou asire yo prepare pou yo reyisi nan kolèj.

Ki angajman m ap pran si m voye pitit mwen nan Brooke?

Kòm paran, ou angaje pou w fè sa ki annapre yo si pitit ou ale nan Brooke:

 • Attending new parent orientation sessions before the school year.
 • Patisipe nan sesyon oryantasyon nouvo paran an avan ane lekòl la kòmanse
 • Attending at least two parent-teacher conferences during the year.
 • Patisipe nan omwen de konferans paran-pwofes
 • Ensuring that your child arrives to school on time and in uniform each day that he or she is not sick.
 • Asire pitit ou rive lekòl la alè ak inifòm chak jou epi li pa malad.
 • Supporting our behavior management system by reinforcing school expectations at home.
 • Sipòte sistèm jesyon konpòtman nou an nan ranfòse atant lekòl la lakay ou.
 • Completing life work (our name for homework) every night with your child if your child is in kindergarten, first, or second grade and ensuring that your child completes their homework if your child is in third grade or above.
 • Konplete travay lavi (se konsa nou rele devwa lakay yo) chak swa avèk pitit ou si pitit ou nan jadendanfan, premye, oswa dezyèm ane epi asire pitit ou konplete devwa yo si pitit ou nan klas twazyèm ane ap pi wo.
 • Staying in close communication with your child’s teacher so you can work together to support your child’s education.
 • Rete nan kominikasyon sere avèk pwofesè pitit ou pou nou kapab travay ansanm pou nou sipòte edikasyon pitit ou.

E si mwen bezwen gen plis enfòmasyon?

Si w bezwen gen plis enfòmasyon sou lekòl nou an, nou ankouraje w pou w kontinye eksplore sit entènèt nou an. Epitou, si yo admèt ou nan lekòl la ou pral patisipe nan sesyon oryantasyon noouvo paran yo epi ou pral aprann anpil anpil bagay sou lekòl nou an.

Si yo aksepte w epi ou patisipe nan sesyon enfòmasyon an epi ou deside se pa chwa sa a ou vle fè, ou pral enfòme nou ke ou vle refize plas ou a (menm si ou te fin aksepte) epi n ap rele prochen paran ki nan lis atant la.

E si mwen bezwen fè tou lekòl la?

Nou sèlman pèmèt paran elèv yo aksepte yo fè tou lekòl la. Nou gen konbyen mil aplikan chak ane e nou pa vle deranje atmosfè enstriksyon an nan pèmèt tout paran sa yo vin vizite. Okontrè si yo admèt ou yo pral mennen w vizite lekòl la e yo pral ba w opòtinite pou w poze administrasyon lekòl la kesyon ou vle.

Kijan elèv Brooke you pèfòme nan tès MCAS an PARCC yo?

Elèv nou yo fè kèk nan pi gwo nòt nan egzamen MCAS nan eta a. Tanpri gade paj rezilta yo nan sit entènèt nou an pou w jwenn plis enfòmasyon.

E si mwen pa si mwen dwe aplike ou non?

Si ou pa fin si ou bezwen aplike, nou sijere w aplike. Si w ou pa aplike epi ou deside apre peryòd aplikasyon an fini ou swete ou te aplike, nou p ap kapab fè anyen pou ede w. Men si ou aplike epi yo ba ou yon plas, ou ka toujou chanje lide w. Yo pral reponn yon pakèt kesyon ou genyen e ou pral gen yon pakèt enfòmasyon sou lekòl nou an avan ou enskri pitit ou. Apresa, ou ka refize plas la nenpòt lè nan pwosesis la, kidonk tanpri pa konsidere aplikasyon sa a tankou yon angajman final.

Kisa pou m fè si mwen gen kesyon sou aplikasyon an?

in person; our schools are open every day.
Si w gen kesyon sou aplikasyon an oswa kalifikasyon pou w aplike, ou ka rele nenpòt nan biwo prensipal nou yo. Si ou prefere voye imèl, ou ka kontakte nou an apply@ebrooke.org. Ou gen dwa vini anpèsòn tou pou w poze kesyon; lekòl nou an ouvè chak jou.

Deklarasyon Non-Diskriminasyon Nou

Yo pral itilize enfòmasyon yo kolekte nan apllikasyon an pou yo detèmine kalifikasyon pou anwolman ak pou yo kolekte enfòmasyon jeneral. Yo p ap itilize l pouf è diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, kwayans, sèks, gwoup etnik, oryantasyon seksyèl, andikap fizik oswa mantal, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, pèfòmans nan langaj Anglè oswa lang etranje, oswa siksè akademik avan yo.

 

CHACHE PLIS ENFÒMASYON

Èske w pare pou w aplike nan Brooke?