Fanmi Brooke yo

RANFÒSE KILTI ACHÈVMAN NOU AN ATRAVÈ

Bonjan relasyon avèk Fanmi Brooke yo

Asire yo konnen chak elèv epi yo gen defi devan yo enkli bonjan relasyon ant ekip lekòl la ak fanmi yo. Nan kòmansman chak ane lekòl, fanmi yo rankonte ak konseye oswa pwofesè pitit yo, fòje yon patnèchip ki konsantre sou acheve objektif yo. Anplis chak kanpous Brooke gen pwòp Konsèy Entegrasyon Paran (PIC) yo ki kreye yon avni kominikasyon siplemantè ant fanmi ak lekòl la. Li ofri fanmi yo yon platfòm pou yo bay sipò ki nesesè pou sipòte evenman ak efò lekòl la. Vizite paj lekòl la pou w enskri pou w jwenn anons chak sekèn ak pou w antre nan PIC kanpous nou an.

Mwen p at ka pi kontan pou m patisipe nan yon bon kominote konsa. Mwen renmen ekip administrasyon an, pwofesè yo, paran yo, tout pèsonèl la, men sak ki enpòtan ankò tout elèv Brooke mwen yo. babies.Li fè kè m kontan lè m ap depoze pitit fi mwen paske li renmen ale lekòl e nou renmen tout moun isit la.

Lisandra Cartagena PARAN BROOKE MATTAPAN

Fanmi ak pwofesè yo angaje nan wòl yo kòm patnè pou mete elèv yo nan kolèj pou yo fini ak pou yo konstri yon kilti ki gen siksè.

Kontra pou Responsablite Mityèl

Fanmi yo

Fanmi yo dakò pou yo kontwole devwa ak nòt pitit yo avèk atansyon, pou yo kominike regilyèman avèk lekòl la ak pwofesè yo, pou yo patisipe nan konferans ki obligatwa avèk pwofesè pitit yo, epi sipòte lekòl la pandan l ap ranfòse kòd kondwit la.

Elèv yo

Elèv yo dakò pou yo reprezante valè lekòl la ak pou yo kontribye kòm manm nan kilti achèvman nou an.

Lekòl yo

Brooke Charter Schools dakò pou l kreye yon anviwonman aprantisaj ki gen lòd ak sekirite, kominike regilyèman avèk paran yo (nan rapò pwogrè chak semèn, kat rapò, konferans, ak imèl siplemantè ak kominikasyon nan telefòn), pou l konsantre san relach sou siksè elèv la, ak pou l pran responsablite pou rezilta ki ekselan.

CHACHE JWENN PLIS ENFÒMASYON

Resous Enpòtan pou Brooke Families

Rezilta

Brooke Charter Schools gen yon rekò pou l gen rezilta eksepsyonèl pou tout elèv nou yo.

CHACHE PLIS ENFÒMASYON

Istwa Brooke yo

Nou renmen pataje istwa sou evenman, aprantisaj ki bay enspirasyon, ak moun nan kominote Brooke la.

CHACHE PLIS ENFÒMASYON

Byennèt Elèv

Rete ajou avèk enfòmasyon nan men ekip Brooke la sou kijan pou w kenbe pitit ou an sante ak klas la pandan tout ane a!

CHACHE PLIS ENFÒMASYON

Enskri Pitit ou

Si w ta renmen mete pitit ou nan chemen kolèj, chache konnen plis enfòmasyon sou kijan pou w enskri l nan yon Brooke Charter School.

CHACHE PLIS ENFÒMASYON

POU ENFÒMASYON SOU KANPOUS, VIZITE

Paj Brooke School yo