Eighth Grade Academy

200 American Legion Highway
(4th Floor)
Mattapan, MA 02124
Google Maps
617-874-5515
617-379-5401

Fonde an 2018

Eighth Grade Academy prepare etidyan nou yo pou rijidite lekòl segondè. Ane sa a, deviz Eighth Grade Academy nou an se: Ekselans se pa yon aksidan.

Brooke Eighth Grade Academy te ouvè nan mwa Out 2018, li pataje yon nouvo etablisman iltramodèn pèmanan avèk Brooke High School. Objektif Eighth Grade Academy se pou l bay yon edikasyon piblik rijid pou elèv li yo ki pral asire yo prepare pou yo reyisi sosyalman ak akademikman nan Brooke High School ak apre sa.

Tankou chak kanpous nou yo soti nan jadendanfan pou rive nan klas setyèm ane, Eighth Grade Academy nou an te kenbe gwo atant akademik pou tout elèv nou yo. Pou nou kapab elaji siksè elèv nou yo, nou ede yo devlope konesans yo nan plizyè domèn, devlope abitid travay ki efektif avèk yo, ak anseye yo kijan pou yo rezoud pwoblèm, simonte advèsite, defann enterè, ak vin tounen bonjan sitwayen nan kominote yo.

Mwen paka tann pou m rankontre avèk nouvo gwoup etidyan 8yèm ane nou yo! Mwen pral travay deprè avèk tout moun pou ede devlope abitid preparasyon yo pou lekòl segondè pou yo ka reyisi lè yo fè transizyon nan lekòl segondè ane k ap vini an. Mwen paka tann pou m rankontre avèk tout moun!

Danielle Blair DIREKTÈ, EIGHTH GRADE ACADEMY

Valè Lekòl la

Respè

Nou janti ak tèt nou e ak lòt moun.

Kominote

Nou apresye kolaborasyon e nou aji pou nou leve youn lòt.

Pozitivite

Nou aprann nan erè nou fè e nou ankouraje optimis.

Entegrite

Nou onèt e nou gen etik nan pawòl ak aksyon nou yo.

Lidèchip

Nou define tèt nou avèk aksyon nou e nou dirije ak egzanp.

Rekonesans

Nou eksprime apresyasyon epi nou retounen zak jantiyès yo.

Kalandriye Lekòl la

Tanpri gade kalandriye akademik konplè a pou ane lekòl 2019-2020 la nan Brooke Mattapan epi note dat ki enpòtan pou ane lekòl aktyèl la.

GADE KALANDRIYE

Brooke Eighth Grade Academy

Dokiman Enpòtan

(klike anba a pou w elaji)

Paran Aktyèl yo

Klike isit la pou w avèti Direktè Fonksyonman nou an ke ou ta renmen enskri pou bilten Eighth Grade Academy nou an.

ABÒNE

Potansyèl Paran yo

Si w vle enskri pitit ou nan yon lekòl Brooke? Aplike oswa aprann plis sou pwosesis aplikasyon K-8 ki anba a

ENSKRI

Si w enterese pou w rantre nan ekip Brooke la?